SYNChem - dotacja na innowacje dla polskiej chemii

SYNChem - dotacja na innowacje dla polskiej chemii

CEL PROGRAMU

SYNChem- Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 - Wspólne przedsięwzięcie NCBR oraz SYNTHOS S.A. Program ten polega na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych nad nową generacją produktów z obszarów przemysłu chemicznego.

W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem realizowane są działania na rzecz opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, materiałów i wyrobów, celem podniesienia innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze przemysłu chemicznego w perspektywie roku 2023.

OBSZARY TEMATYCZNE PROGRAMU

  • nowoczesne i ekologiczne antydegradanty oraz inne chemikalia dla przetwórstwa kauczuków, elastomerów i tworzyw;
  • wysokosprawne elastomery, tworzywa, włókna i materiały kompozytowe dla przemysłu i medycyny;
  • efektywne ekonomicznie technologie produkcji chemikaliów specjalistycznych z surowców odnawialnych;
  • nowoczesne środki ochrony roślin, w tym bio-pestycydy.


BENEFICJENCI

  1. konsorcja dwóch jednostek naukowych
  2. konsorcja, w skład których wchodzi jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego

ZASADY KONKURSU

Finansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska finansowania). Wnioskodawca i konsorcjant mogą rozpocząć realizację projektu w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (początek okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie). W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę lub konsorcjanta realizacji projektu z naruszeniem powyższej zasady, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikującymi się do objęcia wsparciem.

*Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.

*W projekcie możliwe jest powierzenie jedynie przez przedsiębiorcę realizacji części prac B+R podwykonawcom. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez danego przedsiębiorcę w projekcie


NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków planowany jest w terminie od 20 czerwca  2016 r. do 20 września 2016 r.


BUDŻET

budżet Programu sektorowego SYNChem wynosi 30 000 000 PLN, w tym:

1) ze strony Instytucji Pośredniczącej - 15 000 000 PLN

2) ze strony Synthos S.A. - 15 000 000 PLN


WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 PLN.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 PLN.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Mróz 
Action Line Manager (R&D)

K:  +48 663 883 391
E:  magdalena.mróz@pnocee.com