RPO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIO-POMORSKIEGO 10.4 redukcja emisji RPO

RPO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIO-POMORSKIEGO

10.4 redukcja emisji RPO

ZAKRES PROGRAMU

Finansowanie przeznaczone jest na:

Konkurs obejmuje typy projektów nr 4) i 5) wymienione w pkt 5 opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

4) modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych,

5) rozbudowę systemu monitoringu powietrza.

Uzupełniająco w ramach typu projektu nr 4) dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią.

 

BENEFICJENCI:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3) jednostki administracji rządowej,

4) inne jednostki sektora finansów publicznych,

5) organizacje pozarządowe,

6) jednostki naukowe,

7) instytucje edukacyjne,

8) szkoły wyższe,

9) przedsiębiorcy.

TERMIN NABORU:

od 5 września 2016 r. do 14 października 2016 r.

BUDŻET KONKURSU:

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 85%  wartości wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 10.4. w SzOOP RPO WP.

Minimalny wkład własny wynosi 15% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania nie została ustalona.

 Minimalna wartość projektu wynosi:

1) 500 000,00 PLN dla typu projektu 4),

2) 250 000,00 PLN dla typu projektu 5).


Alokacja wynosi 63 302 021 PLN, w tym:

1. dla typu projektu nr 4) – 58 026 851 PLN;

2. dla typu projektu nr 5) – 5 275 170 PLN.

 

ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY ►