RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

                                                 

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONU

  1. ENERGETYKA (W TYM TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE)
  2. MEDYCYNA
  3. TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE (ICT)

RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

ZAKRES PROGRAMU

Program obejmuje dwa typy projektów:

·        Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

·        Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej

  • 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw
  • 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

w ramach Rozporządzenia z dnia 21 lipca 2015 r.:

  • 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,
  • 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

 

- intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych) w przypadku gdy wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

BENEFICJENCI

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Mikroprzedsiębiorstwa,

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

TERMIN NABORU: Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od godz. 8:00 dnia 30.06.2016 r. do godz. 12:00 dnia 10.08.2016 r.

BUDŻET KONKURSU: 153 580 000,00 PLN

w tym 100% EFRR  

·        Typ 1 – 24 500 000,00 EUR (107 506 000,00 PLN).

·        Typ 2 – 10 500 000,00 EUR (46 074 000,00 PLN).

Minimalna wartość dofinansowania - 200 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 1 typu projektu - 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 2 typu projektu - 5 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).