RPO Woj. Zachodniopomorskiego 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

RPO Województwa Zachodniopomorskiego 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Terminy naboru: 1 sierpnia 2016 r - 30 września 2016 r.

 

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest:

  1. w 1 Typie projektu mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom oraz dużym przedsiębiorstwom;
  2. w 2 Typie projektu instytucjom otoczenia biznesu.

W ramach naboru jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:

  • 1 Typ projektu inwestycji w infrastrukturę B+R i utworzeniu lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie. Prace realizowane na wspartej infrastrukturze powinny dotyczyć opracowania innowacji produktowej lub procesowej;
  • 2 Typ projektu inwestycji w utworzenie lub rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw. Infrastruktura powinna być udostępniania przedsiębiorstwom w celu opracowania innowacji produktowej lub procesowej.

2. Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w aparaturę badawczo-rozwojową, inne środki trwałe, zakup nieruchomości, zakup robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialne i prawne oraz usługi szkoleniowe niezbędne do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.

3. Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

4. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Finanse

1. Typ projektu 1.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR w ramach 1 Typu projektu. wynosi:

·35% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw;
·45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw;
·55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy w ramach 1 Typu projektu wynosi:

·65% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw;
·55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw;
·45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 zł.

2.  Typ projektu 2.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR w ramach 2 Typu wynosi: 35% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy w ramach 2 Typu projektu wynosi: 65% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 500 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

41 360 000,00 zł, w tym

  1. 35 960 000,00 zł na projekty realizowane w ramach 1 Typu,

  2. 5 400 000,00 zł na projekty realizowane w ramach 2 Typu.