RPO Woj. Świętokrzyskie- 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

                                                                              

RPO Woj. Świętokrzyskie- 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

TERMINY: od 16 czerwca 2016 r do 10 października 2016 r do godz. 15:30

BENEFICJENCI: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

  • modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie
  • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
  • zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
  • zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii

Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być odrębnym projektem, może stanowić jedynie element projektu.

Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie.

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności energetycznej muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego.

Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 40 000 000,00 zł.

IV. Minimalna wartość dofinansowania dla projektu to 50 000,00 zł.

V. Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 1 500 000,00 zł.

VI. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do kosztów kwalifikowalnych wynosi odpowiednio:

Dla projektów w części inwestycji w odnawialne źródła energii:
do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw
jeżeli:

a) koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;
b) koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne.

do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
do 65% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw, jeżeli
c) w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

Dla pozostałych elementów projektów, wpływających na poprawę efektywności energetycznej:
do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
do 65 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw

 

ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY ►