RPO WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Finansowanie przeznaczone jest na:

 

Inteligentne specjalizacje Województwa Świętokrzyskiego:

 • Zasobooszczędne budownictwo
 • Przemysł metalowo-odlewniczy
 • Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze
 • Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

Finansowanie przeznaczone jest na:

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegajęcej na:

 • modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie
 • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
 • zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach
 • zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii

Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być odrębnym projektem, może stanowić jedynie element projektu.Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

BENEFICJENCI:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności energetycznej muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego.

Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

TERMIN NABORU: Nabór rozpoczął się 16 czerwca 2016 i zakończy się 9 września 2016 o godzinie 15:30.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na marzec 2017 rok

BUDŻET KONKURSU: 40 000 000,00 zł.

 • Minimalna wartość dofinansowania dla projektu to 50 000,00 zł.
 • Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 1 500 000,00 zł.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do kosztów kwalifikowalnych wynosi odpowiednio:

Dla projektów w części inwestycji w odnawialne źródła energii:
do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw
jeżeli:

a) koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;
b) koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne.

do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
do 65% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw, jeżeli
c) w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

Dla pozostałych elementów projektów, wpływających na poprawę efektywności energetycznej:
do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
do 65 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw