RPO Woj.Śląskiego- Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

 

                                                                            

RPO Woj.Śląskiego- Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

(Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych)

Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW.

terminy: od godz. 8.00 dnia 29 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00  dnia 13 października 2016 r.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 3.3.B Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w Osi Priorytetowej  3 Gospodarka niskoemisyjna, tj.:

3.3.B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych opartych o system zarządzania energią dotyczące m.in.:

 • ocieplenia (termomodernizacji) obiektów zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię – komponent termomodernizacyjny;
 • modernizacji systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (jeśli konieczne);
 • modernizacja przyłącza do sieci ciepłowniczej;
 • modernizacji systemów wentylacji, modernizacji i/lub instalacji systemów klimatyzacji;
 • instalacji OZE – na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków;
 • instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną – komponent zarządzania energią;
 • element uzupełniający projektu (do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych) może stanowić wymiana oświetlenia w częściach wspólnych i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku (np. windy, napędy urządzeń i instalacji, pompy w instalacjach C.O. i C.W.U) na energooszczędne.

budżet: 16 806 238 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;
 3. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe z uwzględnieniem kwoty pomocy de minimis otrzymanej z innego źródła;
 4. w przypadku projektu generującego dochód, dla którego dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%;
 5. w przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną, w części nie objętej tą pomocą, jeśli dla tej części dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%, dla części objętej pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;
 6. dla projektu generującego dochód, w którym występuję pomoc publiczna nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, wartość dofinansowania wyliczona za pomocą luki finansowej nie może przekroczyć poziomu wynikającego z zasad pomocy publicznej i nie więcej niż 85%.
 7.  

ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY ►