LINIE PILOTAŻOWE Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 POIR

LINIE PILOTAŻOWE Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 POIR

CEL PROGRAMU

Konkurs umożliwia uzyskanie dofinansowania na realizację prac rozwojowych związanych z wytworzeniem dużych linii pilotażowych (demonstracja). Linia pilotażowa jest instalacją technologiczną potrzebną do pozyskania danych na temat zachowania i wydajności linii produkcyjnych (i produktów) w skali półprzemysłowej.
Zakłada się, że linia pilotażowa umożliwi walidację w ramach prac rozwojowych technologii w warunkach zbliżonych do skali przemysłowej, co w konsekwencji pozwoli ostatecznie na stworzenie instalacji technologicznej na pełną skalę przemysłową.

JAKIE WYDATKI KWALIFIKUJĄ SIĘ DO KONKURSU?

Wydatki dotyczące prac rozwojowych (począwszy od TRL VII), obejmujących budowę

  • linii pilotażowych
  • demonstrację w środowisku operacyjnym, umożliwiającą późniejsze uruchomienie produkcji na skalę przemysłową.

W momencie składania wniosku o dofinansowanie wymagane jest wykazanie osiągnięcia co najmniej VI poziomu TRL.

BENEFICJENCI

Duże przedsiębiorstwa

WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem:

 Zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników prac rozwojowych, czyli do wprowadzenia ich do własnej działalności gospodarczej, udzielenia licencji lub sprzedaży praw do wyników projektów innemu przedsiębiorcy. Wypracowania standardów pozwalających na ocenę zwiększonej wydajności technologicznej i ekonomicznej w zakresie innowacyjnych produktów lub procesów.

*Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

Max 60% wartości kosztów kwalifikowalnych

NABÓR WNIOSKÓW

od 6 lipca  2016 r. do 31 października 2016 r.

BUDŻET

budżet Programu wynosi  500 000 000 PLN

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

a) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 50 000 000 PLN;

b) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 450 000 000 PLN.


30 mln PLN : Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu

Maksymalny poziom dofinansowania to 68 %

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Mróz 

Action Line Manager (R&D)
K:  +48 663 883 391
E:  magdalena.mróz@pnocee.com