INNOCHEM (1.2 POIR)

Konkurs w ramach Działania 1.2 (INNOCHEM) ukierunkowany jest na dofinansowanie projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w agendę badawczą, zdefiniowaną w Programie sektorowym INNOCHEM

CEL

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR, celów Działania, określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR, jak również w największym stopniu odpowiadają celom i potrzebom sformułowanym w Programie sektorowym INNOCHEM.

BENEFICJENCI

Przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorców.

CZYNNIKI SUKCESU

  • Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu.
  • Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.
  • Wnioskodawca może złożyć w konkursie wyłącznie wniosek o dofinansowanie projektu, który nie jest przedmiotem oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze środków publicznych albo procedury odwoławczej, albo postępowania sądowo-administracyjnego.
  • Nie jest możliwe łączenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach tego samego zadania, rozumianego jako wydzielony fragment prac realizowany w ramach projektu.
  • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat. 
  • Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków planowany jest w terminie od 1 lutego do 1 marca 2016.

BUDŻET wynosi 120 000 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 mln PLN.

Potrzebujesz więcej informacji? skontaktuj się z Justyną Borską - Sales & Business Development Director K: +48 667 637 078 E: justyna.borska@pnocee.com

Uwaga: Mimo że informacje zawarte w niniejszej publikacji zostały przygotowane z najwyższą starannością, mogą one ulec zmianie bez uprzedzenia. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.