GO TO BRAND-Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

GO TO BRAND-Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Poddziałanie 3.3.3 POIR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych– Go to Brand”

CEL PROGRAMU

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji. Instrument ukierunkowany jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw: posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych), prowadzących działalność eksportową, prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

BENEFICJENCI

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

 • Zakup usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji lub projektu wzorniczego;
 • Zakup usługi związanej z innowacjami nietechnologicznymi, w tym w ramach nowych modeli biznesowych;
 • Uzyskanie wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego;
 • Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych;
 • Uzyskanie dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej;
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Zakup usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • Delegacje i zakwaterowanie pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach;
 • Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
 • Transport i ubezpieczenie w związku z udziałem w targach;
 • Dokonanie wpisu do katalogu targowego
 • Udział w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • Działania informacyjno – promocyjne w ramach projektu;
 • Walidacja i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych
 • Zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

NABÓR WNIOSKÓW
od 14 listopada  2016 r. do 16 grudnia 2016 r.

BUDŻET
budżet Programu 200 000 000 PLN

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
Kwota dofinansowania
85% w przypadku mikroprzedsiębiorstw, 75% w przypadku małych przedsiębiorstw 60% w przypadku średnich przedsiębiorstw

Minimalna i maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych – max 1 000 000 PLN

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Mróz 
Action Line Manager (R&D)
K:  +48 663 883 391
E:  magdalena.mroz@pnocee.com