E-kumulator - Ekologiczna gospodarka odpadami i spalinami

CEL
Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko poprzez ekologiczną gospodarkę odpadami i spalinami.

Rodzaj dofinansowywanych projektów
Kwalifikowane projekty opisane są w trzech obszarach tematycznych:

I. Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych

Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Poprzez zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych rozumie się podniesienie sprawności procesu produkcyjnego lub częściowe zastąpienie surowca pierwotnego surowcem wtórnym. Wymóg:

  • Zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. produkcji) nie mniej niż 5% .
  • Zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. produkcji) Nie mniej niż 5%.


II. Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery

  • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW - 50 MW i powyżej 50MW. W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw - moc nominalna każdego źródła ciepła w ramach projektu jest nie mniej niż 1 MW.
  • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw) Przedsięwzięcia ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji do atmosfery niektórych substancji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi, zwłaszcza do poziomów określonych w przepisach krajowych lub wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT np. modernizacja lub wymiana elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania.


Wnioskodawcy - przedsiębiorcy.

Termin konkursu
brak harmonogramu naboru wniosku w NFOŚiGW na rok 2016. 

Forma i wysokość dofinansowania
Forma - preferencyjna pożyczka:

  • maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych
  • z możliwością umorzenia w formie dotacji do 20%, lecz nie więcej niż 20 mln
  • oprocentowanie nie mniej niż 2%
  • kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 90 mln zł
  • okres finansowania nie dłuższy niż 15 lat.


UWAGA - żeby skorzystać z pomocy horyzontalnej (preferencji i dotacji) należy zakończyć inwestycję, której potrzeba realizacji wynika z przepisów prawa, minimum 1 rok przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy (np. jeżeli dyrektywa BAT potencjalnie będzie obowiązywać dany podmiot od stycznia 2020, wobec tego inwestycje, które przystosują przedsiębiorstwo do jej zapisów, powinny być ukończone do końca 2018r.). W przypadku niedotrzymania powyższej zależności, podmiot może ubiegać się wyłącznie o pożyczkę na warunkach komercyjnych.

Zapraszam do kontaktu celem omówienia założeń projektu i warunków współpracy 
Beata Maczyszyn
Environmental Engineering Manager
M: +48 667 63 70 71
E: beata.maczyszyn@pnocee.com