4.1.4 POIR - PROJEKTY APLIKACYJNE

              4.1.4 PROJEKTY APLIKACYJNE POIR               

           

CEL

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. UWAGA:  Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. 

  • Znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawa ich pozycji konkurencyjnej,
  • Wsparcie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w ramach konsorcjum, tworzonego przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jedną jednostkę naukową,
  • Projekty objęte wsparciem powinny się charakteryzować nowością rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym.


KOSZTY KWALIFIKOWANE
Koszty bezpośrednie:

  • Wynagrodzenia (W);
  • Podwykonawstwo (E);


Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym:

  • koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • koszty budynków i gruntów
  • pozostałe koszty operacyjne

 

NABÓR WNIOSKÓW

Od 3 października do 2 listopada 2016 


BENEFICJENCI
projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi:

1) co najmniej jedna jednostka naukowa, nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz

2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum. 

BUDŻET I POZIOM DOFINANSOWANIA

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym

konkursie wynosi 200 000 000 PLN (słownie dwieście milionów PLN), w tym:

1) 185 748 000 PLN– w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie) oraz

2) 14 252 000 PLN – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego).

  • Badania przemysłowe - max 70% (z uwzględnieniem premii 80%)
  • Prace rozwojowe – max 45% (z uwzględnieniem premii 60%)

 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 10 000 000 PLN

 

DODATKOWE WARUNKI KONKURSU

Wnioskodawca i pozostali członkowie konsorcjum mogą rozpocząć realizację projektu przed rozstrzygnięciem konkursu, z zastrzeżeniem, że koszty kwalifikowalne projektu mogą być ponoszone najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.W projekcie możliwe jest powierzenie przez członka konsorcjum będącego przedsiębiorcą realizacji części prac B+R podwykonawcom. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez danego przedsiębiorcę w projekcie

 

Zapraszam do kontaktu celem omówienia założeń projektu i warunków współpracy: 

Magdalena Mróz 
Action Line Manager (R&D)

K:  +48 663 883 391
E:  magdalena.mroz@pnocee.com