3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

 

                                                                              

RPO woj. Śląskie - 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

terminy naboru: od 29 sierpnia 2016 r do 10 października 2016 r.

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP. Działanie 3.3 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (dalej: TIK) w procesach biznesowych MŚP.

Typy projektów:

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

 Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

  1. Mikroprzedsiębiorstwa,
  2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 67 276 720,00 PLN

  • a. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu północnego woj. Śląskiego. 11 995 439,18 PLN
  • b. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu południowego woj. Śląskiego. 12 257 818,38 PLN
  • c. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu centralnego woj. Śląskiego. 32 851 222,38 PLN
  • d. w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu zachodniego woj. śląskiego 10 172 240,06 PLN
     

Poziom dofinansowania projektu:

45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw

35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w  ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2010):

50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 

w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1417):

50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 

w ramach Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488).

50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Minimalna kwota dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 500 000,00 PLN