1.1.1 POIŚ - Wspieranie inwestycji dot. wytwarzania energii z OZE z podłączeniem do sieci

Zakres interwencji
Planuje się skierować wsparcie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących wytwarzania energii z OZE wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznych. Przewiduje się wsparcie na budowę i przebudowę:

  • lądowych farm wiatrowych;
  • instalacji na biomasę- biomasa, która może być wykorzystywana do produkcji energii, stanowić będzie przede wszystkim produkty odpadowe z rolnictwa, leśnictwa, przemysłu drzewnego i spożywczego oraz odpady komunalne i osady ściekowe przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju oraz z uwzględnieniem potrzeby ograniczenia emisji substancji zanieczyszczających do środowiska;
  • instalacji na biogaz;
  • w ograniczonym zakresie jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej;
  • sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE.


W ramach programu przewiduje się wsparcie instalacji OZE:

  • energia wodna: pow. 5 MWe,
  • energia wiatru: pow. 5 MWe,
  • energia słoneczna: pow. 2 MWe/ MWth),
  • energia geotermalna (pow. 2 MWth),
  • energia biogazu (pow. 1 MWe), - en. biomasy (pow. 5 MWth/MWe).


Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe
W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla przedsiębiorców.

Dodatkowo: jako załączniki do wniosku, potencjalnie będą wymagane pozwolenia formalno - prawne (jeżeli dotyczy: pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa, warunki przyłączeniowe itd.) oraz promesa kredytowa.

Informacje dodatkowe
Projekty dotyczące wytwarzania energii z OZE oceniane będą głównie poprzez pryzmat kryterium efektywności kosztowej oraz osiągniętych efektów wpisujących się w cele osi priorytetowej. Jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze takich inwestycji do wsparcia, będzie koncepcja opłacalności, czyli najlepszego stosunku wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy danej instalacji.

Termin naboru: III kwartał 2016
Wysokość dofinansowania: do 85%. Prawdopodobnie wysokość dofinansowania będzie zależna od mapy pomocy (do podanych wartości należy dodać +10% dla firmy średnich oraz 20% dla małych).

Zapraszam do kontaktu celem omówienia założeń projektu i warunków wspólpracy:

Beata Maczyszyn
Environmental Engineering Manager
M: +48 667 63 70 71
E: beata.maczyszyn@pnocee.com