Umowa o dofinansowanie i co dalej?

Podpisanie umowy o dofinansowanie stanowi pierwszy krok w kierunku wykorzystania przyznanego dofinansowania. Bezpieczne i optymalne wykorzystanie środków pomocowych wymaga znajomości najnowszych wytycznych Narodowego Centrum dot. rozliczania. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest równoznaczna z prawidłowym jej rozliczeniem i wypłatą dofinansowania w zakontraktowanej kwocie. Umowa o dofinansowanie jest zatem promesą zrefundowania wydatków pod pewnymi warunkami.

Zarządzanie projektami unijnymi należy rozpatrywać jako proces, w którym złożenie kolejnego wniosku o płatność stanowi jedynie kropkę nad i.

Biorąc pod uwagę przedstawiony wachlarz obszarów związanych z obowiązkami w zakresie prawidłowego rozliczenia dotacji, beneficjenci powinni rozważyć możliwość współpracy z firmą doradczą w zakresie rozliczania projektów w celu efektywnego i terminowego wypełnienia zapisów umowy o dofinansowanie. Optymalne zarządzanie projektem unijnym zależy w dużym stopniu od wiedzy i doświadczenia w zakresie umiejętnego wykorzystania zapisów poszczególnych dokumentów programowych. Znajomość zapisów programowych pozwala na wykorzystanie praw beneficjenta wynikających z przysługujących mu np. środków ochrony prawnej. W trakcie współpracy akcentujemy w szczególności te obszary, które z jednej strony są najbardziej problematyczne dla Beneficjentów, z drugiej strony podlegają wnikliwej weryfikacji przez Instytucje Kontrolujące. Profesjonalne zarządzanie opiera się na przewidywaniu zmian w projekcie oraz minimalizacji powstania nieprawidłowości. W takim scenariuszu barometrem efektywnego zarządzania projektem będzie nie tylko ilość skutecznie wprowadzonych zmian w projekcie ale i stopień wykorzystania zakontraktowanego dofinasowania. Właściwy czas by zadbać o bezpieczeństwo dotacji.

Autorka tego wpisu - Jolanta Kałuska - jest Senior Compliance Manager'em w PNO Consultants Sp.  z o.o.
E: jolanta.kaluska@pnocee.com